Obowiązek informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Szafrański, właściciel firmy
PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański z siedzibą na ul. Warszawska 31A, 05-075 Warszawa,
NIP 5220153903.

2.Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
• Zawarcia i wykonywania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami –
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art.6 ust.1
lit. B RODO)
• Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
• Rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą;
• Obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;
• Obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz
kontaktowy);
• Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem
usług;
• Prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług;
• Kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi
działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w
szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• Obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi
użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one
związane wprost z wykonaniem umowy;
• Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których może Pani/Pan wziąć udział;
• Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych;
• Prowadzenie analiz statystycznych;
• Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
przepisów prawa).

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające je na nasze
zlecenie:
• Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i
organy państwowe);
• Biura informacji gospodarczej;
• Pośredniczące w zawieraniu umów;
• Świadczące usługi:
o Z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek;
o Drukarskie i archiwizacyjne;
o Informatyczne;
o Obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
o Płatnicze;
o Księgowo-finansowe;
o Audytorskie i kontrolne;
o Prawne i windykacyjne

4. Okres
przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• Wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
• Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa;
• Marketingu bezpośredniego produktów lub usług – maksymalnie przez okres 5
lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej
podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy
przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy
przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych;
• Wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z
nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

5.Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pan/Pani prawo:
• Dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
• Do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam
dostarczył/dostarczyła, tj. do otrzymania tych danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan
prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
innemu administratorowi; W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z firmą PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański lub
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zamieszczone są w tym
dokumencie;
• Do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza RODO
• Do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

6. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych
osobowych.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu
sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których
wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy kontaktować się z firmą PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zawarte są
w tym dokumencie.

7. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie
wiadomości e-mail, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie listu zwykłego.
Dane kontaktowe zawarte są w tym dokumencie

8. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych osobowych kontakt jest możliwy:
• Telefonicznie pod numerem: 22 644 76 32;
• Pod adresem e-mail: info@sportimpex.pl;
• Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PPHU SPORTIMPEX Jacek
Szafrański, ul. Warszawska 31A, 05-075 Warszawa;
• W siedzibie firmy PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański, na ul. Warszawska 31A,
05-075 Warszawa, po uprzednim zapowiedzeniu Pani/Pana wizyty.

9. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
• Pod adresem e-mail: iod@sportimpex.pl;
• Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PPHU SPORTIMPEX Jacek Szafrański, ul. Warszawska 31A, 05-075 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych Osobowych”
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem
przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.